Quantumshop.no

 

Om EMF / EMR

EMF - Elektromagnetisk Følsomhet / EMR - Electro Magnetic Radiation

Vi kan bli syke av EMR/EMF og vi utsettes for elektromagnetisk stråling hele tiden.
Er vår største helsetrussel i dag kan være elektromagnetisk stråling, EMF / EMR? Mange blir syke av elektromagnetsik stråling og el-følsomme mennesker får helseproblemer. Vi er omgitt av usynlige stråling, og noen av oss er mer følsomme for dette enn andre. Stråling fra mobiltelefon, radio, PC, TV, varmekabler, trådløse nettverk, husholdningsapparater, mobiltelefoner, ipod, etc, bidrar til å svekke kroppens bio-energi ved å forstyrre flyten og sirkulasjonen. EMF/EMR - elektromagnetisk frekvenser/stråling er et stadig økende helseproblem i vår hverdag. Ved hjelp av skalar energi, kan du oppnå bedre helse og større vitalitet ved å nøytralisere skadelige energier og lade opp kroppens bio-energi med riktige frekvenser. Symptomene på el-overfølsomhet er såkalte diffuse plager, som utmattelse og konsentrasjonsvansker. Hodepine, kvalme, svimmelhet og hudproblemer er andre utbredte symptomer på EMF / el-overfølsomhet.

Vår nye helsetrussel i dag er elektromagnetisk stråling, EMF / EMR!
Det er økende bevis innen medisinsk forskning på at sykdommer som bla kreft er forbundet med menneskeskapt elektromagnetisk stråling. Medisinske undersøkelser og studier peker også på at symptomer som hodepine, mangel på konsentrasjon, depresjon, hyppige forkjølelser, hyperaktivitet hos barn, søvnforstyrrelser og irritabilitet kan være resultat av elektromagnetisk stress. Kunnskapen om elektrisk forurensning kan trolig forklare flere av de sykdommer som øker raskt i dagens samfunn. Det samme gjelder stressbelastninger og såkalte livsstilsproblemer. Her er muligens også årsaken til at Norge er mer sykdomsutsatt enn mer forurensede områder lenger syd i Europa. Les mer.

Elektromagnetiske felt (EMF) er en samlebetegnelse på elektriske og magnetiske felt.
De feltene som oppstår i forbindelse med strømnettet og utstyr som er koblet til dette er 50 Hz i Norge og kalles lavfrekvente felt (LF).
Elektriske felt oppstår der det er spenningsforskjeller. Et elektrisk apparat som er tilkoblet strømnettet, vil omgis av et elektrisk felt selv når apparatet er avslått og det ikke går noen strøm. Styrken på feltet øker når spenningen øker. Magnetfelt oppstår når elektriske ladninger er i bevegelse, dvs når det går en strøm. Størrelsen på magnetfeltet er avhengig av strømstyrken og feltet øker når strømmen gjennom lederen øker. Ved apparater som er avslått er det ikke noe magnetfelt. Magnetfelt måles i Tesla (T). En Tesla er en stor enhet, derfor er det vanlig å angi magnetfelt i mikro- eller nanoTesla (μT = 10-6 T, nT = 10-9 T). Magnetfelt er vanskelige å skjerme, de går relativt uhindret gjennom de fleste materialer. Kilder til lavfrekvente felt er: Høyspentlinjer, Transformatorstasjoner , Varmekabler , Husholdningsapparater og klokkeradioer. Lavvoltslamper, lysstoffrør, transformatorer og ladere. PC og TV, mm.

Bio-energifeltet.
Alt levende har et bio-energi felt, den er selve livsenergien vår og eksisterer i oss og rundt oss. All levende materie på jorden er laget av atomer og i inne i hvert atom er det elektron(-) og proton (+). Disse har en tilstand som gjør at de tiltrekker og repulserer hverandre som skaper vibrasjon. Det er denne vibrasjonen som skaper energi. Prinsippet til Scalar Energy teknologien er basert på det faktum at alle "ting" har sitt eget atom. Disse atomene har sitt egen energimønster (bølge) og sin egen vibrasjonsmåte. Vår kropp har et lignenede energimønster. Hver celle i kroppen har sin egen vibrasjonsfrekvens og energiform. I prinsippet til Skalarenergiteknologien, er denne energien fra menneskekroppen beskrevet som en tredje form for energi, "Subtil Energi" i stedet for den vanlige elektriske eller magnetiske. DNA i cellene våre sender og mottar "høy koherens (samsvar) " vibrasjon og "chi" som er brukt til å kontrollere samspillet i cellene. Det er slik våre hvite blod celler kan søke etter sykdomsfremkallende mikrober og flyten av avfallstoffer i blodet vårt og lymfesystemet. Alle disse organiske prosessene er kontrollert av dette signalet (vibrasjonen) som er i hver celle.

Hvorfor er El-overfølsomhet i ferd med å bli en ny helsebekymring og spesiellt i Norge?
De siste ca 60 år, siden TV'ens fødsel har vi hatt en jevn stigning med mer og mer EMR (elektromagnetisk stråling) forurensing pga utviklingen i vårt levesett. De siste 10 år har det ekspodert pga mobiltelefoner, mobilmaster, strømnett, kabelnett, alle husholdningsaaparater i alle hjem som tikker og går, pc og laptopper, ipoder og MP3 spillere. Alt dette er med på å skape et ekstremt høyt nivå av EMR. Vi i Norge bruker mer teknologi i hverdagen enn de fleste andre land, og medaljens bakside er at vi er mer utsatt for elektrommagnetisk stråling. Les mer om EMF / EMR.

Hva er symptomene på El-overfølsomhet?
Den mest vanlige reaksjonen for en person som er El- overfølsom er en varm brennende følelse i de områdene som blir mest påvirket. Dette kan være ansiktet, eller en side av hodet, eller til og med en generell brennende følelse i hele kroppen. Det beskrives ofte likt som å være solbrent. Det kan og være fysiske tegn som hudutslett og blemmer så vel som øyeproblemer og en følelse av at slimhinnene er helt uttørket.

De mes vanlige symptomer på el-overfølsomhet er :

1. hodepine og kvalme
2. Svimmelhet
5. prikking i ansiktet eller andre kroppsdeler
4. en varm eller brennende følelse i ansiktet
5. ekstrem tørrhet i svelget og øyne.
6. hevelse i nese, svelg, ører og sinius uten at der er infeksjon
7. Problemer med konsentrasjon og hukommelse.
8. En følelse av at du brygger på en influensa som aldri bryter ut
9. Smerter i tenner og kjever
10. Smerter og ubehag i muskler og ledd.
11. hjertebank
(kilde:
What Are The Symptoms Of Electromagnetic Hypersensitivity?)

WHO- World Health Organisation, hva er El-overfølsomhet (EMF/ eng EHS):
For noen tid har en rekke enkeltpersoner rapportert flere helseproblemer de forbinder med eksponering for EMF. Mens noen individer rapporterer milde symptomer og unngår feltene som best de kan, er andre så hardt rammet at de slutter i jobben og må forandre hele sin livsstil. Dette er kjent som el-overfølsomhet (EMF).
WHO sitt faktaark beskriver hva som er kjent om tilstanden og gir informasjon for å hjelpe folk med slike symptomer. Informasjonen er basert på et WHO workshop på elektrisk Overfølsomhet (Praha, Tsjekkia, 2004), en internasjonal konferanse om EMF og uspesifikke helsemessige symptomer (COST244bis, 1998), et EU-rapport (Bergqvist og Vogel, 1997) og nyere vurderinger av litteraturen.

WHO beskriver og symptomene slik:
EMF er karakterisert med ulike uspesifiserte symptomer som rammer enkeltpersoner som blir eksponert for EMF. De mest vanlige symptomene inkluderer dermatologiske symtomer (rødhet, prikking og brennende følelse) samt neurasthenic og vegetative symptome (tretthet, tretthet, konsentrasjonsvansker, svimmelhet, kvalme, hjertebank, og fordøyelsessystemet forstyrrelser). Samlingen av symptomer er ikke en del av noe anerkjent syndrom.

Kilde: WHO- World Health Organisation, hva er El-overfølsomhet

Grenseverdier i Norge
Retningslinjer for ikke-ioniserende stråling (det elektromagnetiske spekteret som har frekvenser under 1016 Hz) er gitt i strålevernforskriftens § 26 (4). All eksponering skal holdes så lavt som praktisk mulig. Basert på kunnskap fra dem som har erfaring med helseproblemer i forbindelse med EMF, anbefaler Miljøvernforbundet at grenseverdiene ved lang eksponering, spesielt soveplass og arbeidsplass, bør være 50 nT for friske, voksne mennesker. For syke og barn bør ikke soveplassen ha sterkere magnetfelt enn 20 nT. Tilsvarende bør grenseverdi for elektriske felt ikke overstige 10 V/m.
Kilde.

Er du eksponert for stråling?
Finn mobilmaster i Norge..
Slik beskytter du deg uten å ha anti produkter: Er du eksponert for stråling?
Strålevern.

Barn
Barn er mer utsatt for EMF / EMR fordi de er mer følsomme. Noen barn er selvfølgelig mer EMF følsomme enn andre, men alle blir påvirket i større eller mindre grad. Barn kan feks få konsentrasjonsvansker, bli hyperaktive, ha lite energi, og få søvnproblemer som en konsekvens av EMF. Det er lurt å passe på at alle elektroniske apparater som PC, elektroniske spill og konsoller, mobiltelefoner, TV, MP3 spillere, I-Pod, trådløse nettverk og lignende inne på barnas rom blir skrudd av om natten. Som beskyttelse kan du feks legge en skalarenergi pendel under hodeputen eller madrassen, eller du kan feste noen EMF beskyttere under sengen eller i hjørnene for å gi bedre beskyttelse og samtidig balansere bio-energifeltet. Våre små EMF beskyttere kan limes direkte på elektroniske apparater for å nøytralisere skadelig EMF.

Dyr / Kjæledyr
Dyre har like mange helsefordeler av å få tilført skalarenergi som oss mennesker. Dyr har et biofelt som alt annet levende og blir påvirket av stråling på lik linje med oss. Dyr kan ha like stor nytte av skalar energi. Du kan feks feste en liten skalarpendel i halsbåndet på hunden din, eller legge en under plassen dens slik at den får bedre beskyttelse og samtidig hjelp til å balansere bio-energifeltet.

Utdrag fra en rapport hos Statens Strålevern:
Både lavfrekvente og høyfrekvente elektromagnetiske felt forårsaker strømmer i ledende gjenstander. Også biologisk vev er ledende fordi det inneholder ioner som er frie til å bevege seg. Derfor får vi ”strøm i oss” når vi tar på et elektrisk gjerde, og det oppstår strømmer i kroppen når vi er i elektriske og magnetiske vekselfelt, som for eksempel nær en kraftledning og elektrisk utstyr. Kroppen selv gir også opphav til elektriske strømmer og spenningsforskjeller, og dette er viktig blant annet for funksjonen til nerveceller og muskelceller. Nettopp disse cellene er følsomme for felt fra ytre kilder, og sterke felt kan gi ubehag (tilsvarende som når vi får en svak ”strøm i oss”) og uheldige virkninger ved mer alvorlig eksponering. Nerve- og muskelceller er mest følsomme for felt i det lavfrekvente området. I det høyfrekvente området påvirkes vi først og fremst dersom eksponeringen er så sterk at den varmer opp vevet. (Det er samme mekanisme som gjør at mat blir varm i mikrobølgeovnen.) Hvilke cellebiologiske endringer og prosesser som er forårsaket av elektromagnetiske felt og som eventuelt kan resultere i el-overfølsomhet, er ikke helt klarlagt. Kilde: Statens Strålevern.:

Noen linker:

Felo, Foreningen for El-overfølsomme
Finn mobilmaster nær deg
Mobiltelefoner, radar, radiosendere og helse